0709-719096 karl@karlwahlinab.se

KUNDER

———

SYGAIN Analytics

Statistisk konsultation

SYGAIN Analytics är kompetenspartner för IBM och IBM:s samarbetspartner gällande SPSS Statistics, SPSS Modeler, Cognos, Box med flera verktyg. SYGAIN verkar som en heltäckande kontaktyta mot kunden i allt som handlar om statistisk programvara och analys i syfte att utveckla och effektivisera organisationens analysmiljö. Karl Wahlin verkar som SYGAIN:s konsultations- och utbildningsansvarige i statistisk metodik och IBM SPSS åt myndigheter, landsting, forskargrupper och företag inom market research. Bland Karls uppdrag märks bland annat utbildning och konsulttjänster inom

  • databearbetning, exempelvis sammanställning och datakvalitetsanalys av data från olika källor
  • statistisk analys, prediktiv modellering, segmentering, försäljningsprognoser och sambandsanalys
  • föreläsningar och utbildningar i statistisk metodik och IBM SPSS

Emotra AB

Statistisk konsultation

Emotra är ett medicintekniskt forskningsföretag som utvecklat ett instrument för mätning av hjärnans reaktioner på överraskande händelser via perifera psykofysiologiska signaler från huden. Instrumentet mäter elektrodermala effekter, som beror på hudens förmåga att leda svag ström via fingertopparna. Genom att testa patienternas reaktioner på noggrant utvalda ljudsignaler eller toner kan man fastställa vilka som inte visar intresse för tonerna, så kallat elektrodermalt hyporeaktiva. Per definition reagerar hyporeaktiva personer exceptionellt lite på denna typ av signaler. I kombination med en allvarlig depression innebär hyporeaktivitet signifikant ökad självmordsbenägenhet. Karl Wahlins roll innefattar avancerad databearbetning och statistisk analys, statistisk rådgivning kring datainsamling, databearbetning och analys, utarbetande av diagram och formler i Excel, skriftliga bidrag till metod- och resultatkapitel i vetenskapliga artiklar samt statistisk fackgranskning av informationstexter och kommersiella texter. Arbetet sker i nära samarbete med Emotras forskningschef och ställer stora krav på tillgänglighet, flexibilitet och problemlösningsförmåga.

Folktandvården

Forskningsrådgivning

Wedad Hammoudi är övertandläkare vid Eastmaninstitutet och forskarstuderande inom oral protektik vid Karolinska Institutet. Hennes avhandling är inriktad mot extensivt tandslitage, diagnostik och protetisk behandling. Bland de statistiska metoderna märks bland annat chitvåtest, ickeparametriska metoder samt klusteranalys. Karl Wahlin bistår i avhandlingsarbetet med statistisk rådgivning samt med stöd i databearbetning, analys och coachning i det praktiska arbetet i IBM SPSS.

Mälardalens högskola

Undervisning

Karl Wahlin var under våren 2018 gästlärare och ansvarig för en universitetskurs om 15 högskolepoäng i statistik och kvantitativ metodik för studerande vid Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Kursen behandlar deskriptiv statistik, index, sannolikhetslära, konfidensintervall, hypotesprövning, linjär och ickelinjär regressionsanalys, efterfrågeanalys och elasticitetsmodeller samt ickeparametriska metoder. Karl ger föreläsningar och lektioner samt datorlaborationer i R. I uppdraget ingår också handledning och rättning.