0709-719096 karl@karlwahlinab.se

KUNDER

———

SYGAIN Analytics

Statistisk konsultation

SYGAIN Analytics är kompetenspartner för IBM och IBM:s samarbetspartner gällande SPSS Statistics, SPSS Modeler, Cognos, Box med flera verktyg. SYGAIN verkar som en heltäckande kontaktyta mot kunden i allt som handlar om statistisk programvara och analys i syfte att utveckla och effektivisera organisationens analysmiljö. Karl Wahlin verkar som SYGAIN:s konsultations- och utbildningsansvarige i statistisk metodik och IBM SPSS åt myndigheter, landsting, forskargrupper och företag inom market research. Bland Karls uppdrag märks bland annat utbildning och konsulttjänster inom

  • databearbetning, exempelvis sammanställning och datakvalitetsanalys av data från olika källor
  • statistisk analys, prediktiv modellering, segmentering, försäljningsprognoser och sambandsanalys
  • föreläsningar och utbildningar i statistisk metodik och IBM SPSS

Folktandvården

Forskningsrådgivning

Wedad Hammoudi är övertandläkare vid Eastmaninstitutet och doktor i oral protektik vid Karolinska Institutet. Hennes avhandling är inriktad mot extensivt tandslitage, diagnostik och protetisk behandling. Bland de statistiska metoderna märks bland annat chitvåtest, ickeparametriska metoder samt klusteranalys. Karl Wahlin bistod i avhandlingsarbetet med statistisk rådgivning samt med stöd i databearbetning och analyser.

Mälardalens högskola

Undervisning

Karl Wahlin är ansvarig lärare för ett flertal universitetskurser i statistik och kvantitativa metoder vid Mälardalens högskola. Kurserna behandlar bland annat deskriptiv statistik, index, sannolikhetslära, konfidensintervall, hypotesprövning, linjär och ickelinjär regressionsanalys, efterfrågeanalys och elasticitetsmodeller samt ickeparametriska metoder.